Hallintoperiaatteet

DNA Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittelemien hallintoperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

DNA:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. DNA:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiöjärjestystä ja soveltuvin osin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säädöksiä. Yhtiö noudattaa toiminnassaan soveltuvin osin myös suositusta listayhtiöiden hallinnointikoodista.

Yhtiökokous ja yhtiöjärjestys

Varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa vahvistetaan konsernituloslaskelma ja tase. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat ja päättää osinkojen maksamisesta hallituksen ehdotuksen pohjalta. Kokouskutsu lähetetään osakkeenomistajille viimeistään kahdeksan päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastusmääräys. Äänivallan käyttöä yhtiökokouksessa ja yhtiön osakkeiden luovuttamista on rajoitettu osakassopimuksin.

Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon, toiminnan ja kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa osaltaan yhtiön omistaja-arvon kehittymisestä.

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin taloudellisesti, liiketoiminnallisesti ja periaatteellisesti merkittävät asiat.

Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään 6 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen päätöksenteko ja kokouskäytäntö

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja säännönmukaisesti noin kerran kuukaudessa. Yhtiö ilmoittaa tilikauden aikana pidettyjen hallitusten kokousten lukumäärän sekä jäsenten osallistumisen hallituksen kokouksiin. Hallitus arvioi toimintaansa kerran vuodessa sisäisenä itsearviointina.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.

Yhtiön johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa. Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa ja säännönmukaisesti noin kerran kuukaudessa. Henkilöstön edustajat osallistuvat yhtiön laajennetun johtoryhmän kokouksiin, joita pidetään vähintään vuosineljänneksittäin.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet

Hallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan periaatteet, jotka pohjautuvat kansainvälisesti laajasti hyväksyttyihin hyvän valvonnan periaatteisiin.

Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallinnan politiikkaan, joka määrittelee riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, organisoinnin, vastuut ja keskeiset toimintatavat.

Sisäinen tarkastus

Yhtiön sisäisen tarkastuksen toiminnot ja toimintaperiaatteet on määritetty hallituksen vahvistamassa kuvauksessa. Sisäinen tarkastus suorittaa tehtävänsä vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus pitävät yhteyttä tarkastustyön koordinoimiseksi.

Tarkastustyön tavoitteena on turvata yhtiön tavoitteet muun muassa seuraavilla osa-alueilla: toimintojen tuloksellisuus ja tehokkuus, taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus, toiminnan lainmukaisuus ja varojen turvaaminen.

Tilintarkastus

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, joka on varsinaisen yhtiökokouksen valitsema.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle.

Tiedottaminen

Yhtiön viestinnän periaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä viestintäpolitiikassa.

Sisäpiirihallinto

Yhtiön sisäpiirihallinto perustuu hallituksen hyväksymään sisäpiiriohjeeseen, joka määrittelee yhtiön sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat. Yhtiölle on nimitetty sisäpiiriasioista vastaava henkilö ja sisäpiirirekisterin hoitaja. Yhtiössä pidetään yhtiökohtaista pysyvää sisäpiirirekisteriä ja tarvittaessa hankerekistereitä.