Hallituksen toimintakertomus

DNA:n liikevaihto vuonna 2010 kasvoi 690,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa nostivat myynnin nousu kuluttajaliiketoiminnassa ja erityisesti Welho-liiketoiminnan yhdistyminen DNA:han. Ilman kertaeriä raportoitu käyttökate parani 187,0 miljoonaan euroon ja liikevoitto 70,2 miljoonaan euroon. Tulos heikkeni vuoden loppua kohti lisääntyneiden materiaalikulujen, laajan asiakastietojärjestelmäuudistuksen ja kiristyneen kilpailun sekä joulukuussa kirjatun yt-neuvotteluihin liittyvän kertaluonteisen varauksen vuoksi.

DNA Oy on valtakunnallinen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille puhe-, data-, ja tv-palveluita. DNA tarjoaa myös verkko- ja tietoliikennepalveluja palveluoperaattoreille.

Welho-liiketoiminta yhdistyi DNA:han taseen osalta 30.6.2010 ja tuloslaskelman osalta luvut sisältyvät jaksoon 1.7.–31.12.2010. Welhon henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä DNA:n palvelukseen.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Markkinatilanne

Yleinen taloudellinen tilanne kehittyi myönteisesti vuoden 2010 aikana, mutta kilpailu tietoliikenteen kuluttajamarkkinassa kiristyi vuoden loppua kohti. Matkaviestinpalveluiden ja etenkin mobiililaakakaistan kysyntä kasvoi vahvasti, ja kiinteän verkon laajakaistaliittymien asiakkaat siirtyivät aktiivisesti yhä nopeampiin liittymänopeuksiin. TV-palveluiden ja suurimman yksittäisen markkinan eli mobiilin puheliikenteen kysyntä pysyi tasaisena.

Kilpailu yritysmarkkinassa säilyi kireänä. Vuoden aikana kysyntää siirtyi kiinteän verkon puhelinpalveluista matkapuhelinpalveluihin. Mobiililaajakaistan ja muiden matkaviestinpalveluiden kysyntä kasvoi, ja nopeiden kiinteän verkon dataliittymien kysyntä pysyi tasaisena.

Operaattoreiden väliset yhdysliikennemaksut pienenivät verrattuna edelliseen vuoteen. Tietoliikennesääntely osoitti kiristymisen merkkejä vuoden loppua kohti. Valtioneuvosto avasi tv-liiketoiminnan verkkokilpailua ja myönsi uusia antenniverkon verkkotoimilupia.

Konsernin taloudellinen kehitys

Liikevaihto

Liikevaihto oli 690,5 miljoonaa euroa (652,2) ja kasvoi 5,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta kaudesta. Liikevaihtoa kasvattivat myynnin nousu kuluttajaliiketoiminnassa ja erityisesti Welho-liiketoiminnan yhdistyminen DNA:han. Liikevaihdon kasvua hidasti varsinkin kiinteän verkon palveluiden pienempi kysyntä ja alenevat yhdysliikennemaksut.

Katsauskaudella 74 prosenttia (72) liikevaihdosta muodostui kuluttajaliiketoiminnasta ja 26 prosenttia (28) yritysliiketoiminnasta.

Käyttökate ja liikevoitto

DNA:n tilivuoden käyttökate kasvoi 182,1 miljoonaan euroon (167,2), ja sen osuus liikevaihdosta parani 26,4 prosenttiin (25,6). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 187,0 miljoonaan euroon (179,5). Liikevoitto kasvoi 65,2 miljoonaan euroon (–43,8) ja oli 9,4 prosenttia (–6,7) liikevaihdosta. Vertailujakson liikevoittoa heikensi 94,9 miljoonan euron kiinteän verkon liikearvon alaskirjaus vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 70,2 miljoonaan euroon (63,4) eli 10,2 prosenttiin liikevaihdosta (9,7).

Käyttökatetta ja liikevoittoa nosti erityisesti kuluttajaliiketoiminnan kasvanut liikevaihto.

DNA:n tammi–joulukuun tulos ennen veroja oli 60,6 miljoonaa euroa (–42,8). Osakekohtainen tulos oli 5,35 euroa (–7,46) ja osakekohtainen tulos ilman kertaeriä 5,79 euroa (6,12).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä –4,7 miljoonaa euroa (1,0). Tilivuoden tuloverot olivat 14,5 miljoonaa euroa (13,8) ja tulos kasvoi 46,0 miljoonaan euroon (–56,5).

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Milj. € 2010 2009
Liikevaihto 690,5 652,2
Käyttökate 182,1 167,2
Käyttökate-% 26,4 25,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 187,0 179,5
Käyttökate-% ilman kertaluonteisia eriä 27,1 27,5
Liikevoitto 65,2 –43,8
Liikevoitto-% 9,4 –6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 70,2 63,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 10,2 9,7
Tulos ennen veroja 60,6 –42,8
Tilikauden tulos 46,0 –56,5
Tulos/osake, € 5,35 –7,46
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, € 5,79 6,12
Sijoitetun pääoman tuotto-% * 9,6 –6,1
Rahavirta investointien jälkeen 71,8 52,5

* 12 kuukautta keskimäärin

Operatiiviset tunnusluvut

2010 2009
Matkaviestinverkon liittymät, kpl 2 108 000 1 947 000
– Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), €* 21,7 22,4
– Asiakasvaihtuvuus (CHURN), %* 18,7 16,2
Kiinteän verkon liittymät, kpl 1 060 000 ** 647 000
– Laajakaistaliittymät, kpl 291 000 ** 180 000
– Kaapelitelevisioliittymät, kpl 598 000 ** 270 000
– Puhelinliittymät, kpl 171 000 197 000

* luku sisältää vain postpaid-puheliittymät
** luku sisältää Welhon liittymät

Rahavirta

Tilivuoden rahavirta investointien jälkeen kasvoi 71,8 miljoonaan euroon (52,5). Rahoitusasema vahvistui, ja velkaantumisaste kauden lopussa oli 16,1 prosenttia (34,0).

Konsernin likvidit varat kauden lopussa olivat 49,5 miljoonaa euroa (26,3) ja konsernin korolliset velat 151,9 miljoonaa euroa (170,8). Nostamattomat luottolimiitit olivat 185,0 miljoonaa euroa (90,0).

Yhtiö allekirjoitti syyskuussa Euroopan investointipankin kanssa maksimissaan 120 miljoonan euron lainasopimuksen. Laina on seitsemänvuotinen ja tilinpäätöshetkellä nostamatta. Lisäksi yhtiöllä on nostamaton 150,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma (150,0).

Nettovelka oli 102,4 miljoonaa euroa (144,5). Nettovelka/käyttökate parani selvästi ja oli 0,56 (0,86).

Tase säilyi vahvana ja omavaraisuusaste kauden lopussa oli 63,6 (55,3).

Liiketoiminta-alueiden kehitys

Kuluttajaliiketoiminta

Kuluttajaliiketoiminnan tilikauden liikevaihto kasvoi 513,4 miljoonaan euroon (471,0) erityisesti Welho-liiketoimintakaupan ja matkaviestinpalveluiden positiivisen kehityksen ansiosta.

Käyttökate nousi 125,7 miljoonaan euroon (113,0) ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 128,6 miljoonaan euroon (119,1). Liikevoitto nousi 52,7 miljoonaan euroon (21,1). Vertailuvuoden liikevoittoa heikensi kuluttajaliiketoiminnalle kohdistettu 13,0 miljoonan euron kiinteän verkon liikearvon alaskirjaus vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 55,5 miljoonaa euroa (40,2).

Liikevoittoa paransivat Welho-kaupan myötä tullut kasvu ja matkaviestinpalveluiden volyymien kasvu. Käyttökatetta ja liikevoittoa rasittivat loppuvuotta kohti lisääntyneet materiaalikulut, laajan asiakastietojärjestelmäuudistuksen kokonaiskustannukset ja kiristyneen kilpailun aiheuttamat toimenpiteet sekä joulukuussa kirjattu yt-neuvotteluihin liittyvä kertaluonteinen varaus.

Kuluttajaliiketoiminnan tunnusluvut

Milj. € 2010 2009
Liikevaihto 513,4 471,0
Käyttökate 125,7 113,0
Käyttökate-% 24,5 24,0
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 128,6 119,1
Käyttökate-% ilman kertaluonteisia eriä 25,0 25,3
Liikevoitto 52,7 21,1
Liikevoitto-% 10,3 4,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 55,5 40,2
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 10,8 8,5

Yritysliiketoiminta

Yritysliiketoiminnan tilivuoden liikevaihto laski 177,1 miljoonaan euroon (181,1). Liikevaihto supistui kiinteän verkon puhepalveluissa ja kasvoi matkaviestinpalveluissa. Myös operaattorimyynnin volyymi laski.

Käyttökate oli 56,3 miljoonaa euroa (54,4) ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 58,4 miljoonaa euroa (60,6). Liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (–64,6). Vertailujakson liikevoittoa heikensi yritysliiketoiminnalle kohdistettu 81,9 miljoonan euron kiinteän verkon liikearvon alaskirjaus vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 14,7 miljoonaa euroa (23,5).

Käyttökatetta ja liikevoittoa rasittivat pienempi liikevaihto ja laajan asiakastietojärjestelmäuudistuksen kokonaiskustannukset sekä joulukuussa kirjattu yt-neuvotteluihin liittyvä kertaluonteinen varaus.

Yritysliiketoiminnan tunnusluvut

Milj. € 2010 2009
Liikevaihto 177,1 181,1
Käyttökate 56,3 54,4
Käyttökate-% 31,8 30,1
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 58,4 60,6
Käyttökate-% ilman kertaluonteisia eriä 33,0 33,5
Liikevoitto/-tappio 12,6 –64,6
Liikevoitto-% 7,1 –35,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 14,7 23,5
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 8,3 13,0

Investoinnit

Tilivuoden investoinnit olivat 83,4 miljoonaa euroa (87,9) eli 12,1 prosenttia liikevaihdosta (13,5). Kuluttajaliiketoiminnan investoinnit olivat 60,6 miljoonaa euroa (59,9) ja yritysliiketoiminnan 22,8 miljoonaa euroa (27,8). Matalampi investointitaso vuositasolla johtui laitetoimittajan toimitus- ja komponenttiongelmista ja uuden sukupolven laitetoimittajakilpailutuksesta. Investointeja lisättiin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Suurimpia yksittäisiä investointeja olivat 3G-verkon investoinnit, kuitu- ja siirtojärjestelmäinvestoinnit sekä asiakastietojärjestelmäinvestoinnit.

Tutkimus ja tuotekehitys

Konserni käytti katsausvuoden aikana tutkimukseen ja tuotekehitykseen 1,3 miljoonaa euroa (2,5) eli 0,2 prosenttia liikevaihdosta (0,4). Siitä 0,7 miljoonaa euroa (0,8) kirjattiin taseeseen.

Henkilöstö

Joulukuun lopussa DNA:ssa työskenteli 1 003 henkilöä (818). Määrä kasvoi 22,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna Welho-kaupan seurauksena. Welho-liiketoiminnasta siirtyi 30.6.2010 vanhoina työntekijöinä 225 henkilöä pääosin kuluttajaliiketoimintaan.

Henkilöstö jakaantui seuraavasti: kuluttajaliiketoiminta 697 (511) ja yritysliiketoiminta 306 (307) henkilöä.

Tammi–joulukuun keskimääräinen henkilöstömäärä oli 934 (918).

Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

2010 2009
Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella 934 918
Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot, milj. € 49,8 50,2

Katsausvuoden tärkeimmät tapahtumat

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2010 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman vuoden 2009 tilinpäätöksen perusteella osakkeenomistajille jaetaan osinkona 4,35 euroa osakkeelta eli yhteensä 32 965 435,35 euroa.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi henkilöä. Hallituksessa jatkoivat Risto Siivola, Esa Haavisto, Hannu Isotalo, Jarmo Leino ja Anssi Soila. Hallituksesta erosi Juha-Pekka Keskiaho, jonka tilalle nimitettiin Esan Kirjapaino Oy:n toimitusjohtaja, KTM, OTK Jukka Ottela, 56. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Risto Siivolan. DNA Oy:n tilintarkastajana jatkoi PricewaterhouseCoopers Oy.

DNA:ssa otettiin käyttöön johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikainen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä maaliskuussa 2010.

DNA sopi 31.5.2010 Sanoma Oyj:n kanssa Welho-liiketoiminnan ostosta. Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan 30.6., ja yhdistetyn liiketoiminnan harjoittaminen alkoi 1.7.2010. Kaupan jälkeen DNA:lla oli yli 3 miljoonaa asiakkuutta, johtava 43 prosentin markkinaosuus Suomen tv-toiminnasta ja vahva osuus pääkaupunkiseudun kiinteästä tietoliikenneverkosta.

Ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2010 nimitti hallitukseen KTM Anu Nissisen, 47, ja MBA David Nuutisen, 51. Nissinen on Sanoma Entertainment Oy:n toimitusjohtaja ja Sanoma Median hallituksen jäsen. Nuutinen on Leaf Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Leaf International -konsernin johtoryhmän jäsen. Samassa yhteydessä Esa Haavisto jäi pois hallituksesta ja DNA:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen puheenjohtajaksi vaihtui DNA:n suurimman omistajan Finda Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Leino.

Welhon liiketoimintajohtaja Johan Flykt nimitettiin 5.8.2010 alkaen DNA:n asiakasprosesseista vastaavaksi johtajaksi ja DNA:n johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi operatiiviselle johtajalle Petteri Niemelle.

Matkaviestinasiakaspalvelun asiakastietojärjestelmää uudistettiin lokakuussa. Uusi asiakastietojärjestelmä mahdollistaa asiakaspalvelun ja myynnin uusien työkalujen avulla asiakkaiden entistä paremman palvelun.

DNA aloitti 18.10.2010 yhteistyön yritysmarkkinassa Googlen kanssa ensimmäisenä operaattorina Suomessa. DNA ja Google sopivat laajasta yhteistyöstä, jossa DNA yhdistää palvelunsa ja Google-sovellukset helposti hankittavaksi ja käyttöönotettavaksi, kustannustehokkaaksi yritysratkaisuksi.

DNA aloitti antenniteräväpiirtoverkon rakentamisen vuoden kolmannella neljänneksellä ja käynnisti koelähetykset Uudellamaalla 1.12.2010 alkaen. Vuodenvaihteeseen mennessä lähetykset olivat noin 2 miljoonan suomalaisen ulottuvilla.

DNA ilmoitti 28.12.2010 DNA- ja Welho-liiketoimintojen yhdistämisestä. Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyn johdosta käynnistettiin 3.1.2011 yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat DNA- ja Welho-liiketoimintojen koko henkilöstöä. Uudelleenjärjestelyn arvioitiin johtavan noin 40 henkilön vähentämiseen.

Asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi DNA kasvatti vuoden aikana palvelukeskusten määrän kymmeneen. 3G-verkkoa laajennettiin ja vahvistettiin koko vuoden ajan.

Konsernirakenteen muutokset

Yhtiö käytti osto-optiotaan 28.1.2010 hankkiakseen Huuked Labs Oy:ltä 96 osaketta, mikä nosti sen omistusosuuden 100 prosenttiin. Osana konsernin yhtiörakenteen selkeyttämistä Shelco 2 Oy ja ShelCo 3 Oy sulautettiin DNA Oy:öön 30.9.2010.

Merkittävät oikeudelliset asiat

DNA:n 25.10.2010 saaman ilmoituksen mukaan Kilpailuvirasto päätti vuoden 2010 aikana kaikki selvityksensä, jotka koskivat Kuopion Puhelin Oy:n, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n ja Oulun Puhelin Oy:n sekä niiden liiketoimintaa jatkaneen DNA Oy:n laajakaistaliiketoimintojen epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä laajakaistamarkkinoilla. Kilpailuviraston selvitykset eivät johtaneet jatkotoimenpiteisiin.

Hallinto

Yhtiökokoukset

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2010. Lisäksi pidettiin yksi ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2010.

Hallitus

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 17 kertaa. Osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 99 prosenttia. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat:

- 1.1.2010–31.3.2010: Risto Siivola (pj), Esa Haavisto, Hannu Isotalo, Juha-Pekka Keskiaho, Jarmo Leino ja Anssi Soila

- 31.3.2010–30.6.2010: Risto Siivola (pj), Esa Haavisto, Hannu Isotalo, Jarmo Leino, Anssi Soila ja Jukka Ottela

- 30.6.2010–31.12.2010: Jarmo Leino (pj), Risto Siivola, Hannu Isotalo, Anssi Soila, Jukka Ottela, David Nuutinen ja Anu Nissinen

Hallituksella ei ollut valiokuntia vuonna 2010.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtaja oli Riitta Tiuraniemi.

Johto

Yhtiön johtoryhmässä toimivat Riitta Tiuraniemi (toimitusjohtaja), Johan Flykt 5.8. alkaen (johtaja, asiakasprosessit), Jukka Leinonen (johtaja, yritysliiketoiminta), Petteri Niemi (operatiivinen johtaja), Tommy Olenius (johtaja, tekniikka), Ilkka Pitkänen (talous- ja hallintojohtaja, toimitusjohtajan sijainen), Asta Rantanen (lakiasiainjohtaja), Marko Rissanen (henkilöstöjohtaja), Erik Sylvestersson (myynti- ja markkinointijohtaja), Hannu Turunen (johtaja, uudet liiketoiminnat), Timo Varsila (johtaja, tuotteet ja sisällöt) ja Pekka Väisänen (johtaja, kuluttajaliiketoiminta).

Tilintarkastus

Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämä vastuunalainen tarkastaja oli KHT Pekka Loikkanen.

Omistajat, osakkeet, annit ja optio-oikeudet

Toimintavuoden alussa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 7 580 761 kappaletta ja yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa. Toimintavuoden lopussa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 9 610 676 kappaletta ja yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa. Yhtiöllä oli hallussaan 7 500 omaa osaketta.

DNA Oy:n suurimmat omistajat 31.12.2010

Omistaja Osakkeita, kpl Äänimäärä Osuus, %
Finda Oy 2 495 490 2 495 490 26,0
Sanoma Television Oy *** 2 027 167 2 027 167 21,1
Oulu ICT Oy 1 698 997 1 698 997 17,7
PHP Liiketoiminta Oyj 1 513 856 1 513 856 15,8
Kuopion Puhelin Oy * 993 864 993 864 10,3
Anvia Oyj ** 251 471 251 471 2,6
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 227 423 227 423 2,4
Lohjan Puhelin Oy 220 877 220 877 2,3
Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy 70 460 70 460 0,7
Kokkolan Puhelin Oy ** 42 841 42 841 0,4
Kymmenen suurinta
yhteensä
9 542 446 9 542 446 99,3
Muut 68 230 68 230 0,7
Yhteensä 9 610 676 9 610 676 100,0

* nykyinen Osuuskunta KPY
** Anvia Oyj:n ja Kokkolan Puhelin Oy:n fuusio rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.12.2010.
*** Sulautui Sanoma Entertainment Finland Oy:öön 1.1.2011.

Osakeannit

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 30.6.2010 tarjota yhteensä 2 027 167 kappaletta uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Sanoma Television Oy:n merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen oli osakeyhtiölain 9:4 §:ssä tarkoitettu painava syy, koska osakeanti suunnattiin vastikkeena vastaanotetusta Welho-liiketoiminnasta. DNA Oy hankki suunnatulla osakeannilla Welho-liiketoiminnan 30.6.2010 Sanoma Oyj:ltä. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo oli 200 000 000 euroa (98,66 euroa/osake). Niiden määrä vastaa 21 prosenttia yhtiön osakkeiden osakemäärästä.

Osakkeiden merkintähinta oli 8,70 euroa osakkeelta ja kokonaismerkintähinta siten yhteensä 17 626 329,22 euroa, joka maksettiin apporttiomaisuudella ja kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintä suoritettiin liiketoimintajärjestelyn täytäntöönpanon yhteydessä 30.6.2010. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.8.2010. Käypän arvon ja osakkeiden merkintähinnan erotus on konsernitilinpäätöksessä kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Varsinaisten yhtiökokousten 27.3.2009 (enintään 2 500 kpl) ja 31.3.2010 (enintään 5 000 kpl) antamien valtuutusten nojalla hallitus päätti 2  500 osakkeen antamisesta 28.1.2010 ja 248 osakkeen antamisesta 31.3.2010 osakeannilla käytettäväksi yhtiön johtohenkilöille suunnatun kannustinjärjestelmän osana osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yhtiön uusia osakkeita merkittiin yhteensä 2 748 kappaletta 97 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi merkitsi 180 osaketta ja muu johto 2 568 osaketta.

Hallituksella oli tilikauden lopussa valtuutusta voimassa 4 752 osakkeen antamiseen.

Optio-oikeudet

Yhtiökokous 27.3.2009 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 125 000 optio-oikeuden antamisesta. Hallitus päätti 17.12.2009 antaa valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 100 000 optio-oikeutta yhtiön johto- ja avainhenkilöille. Hallitus päätti 28.1.2010 osoittaa 2010A-optioista johtoryhmän jäsenille 36 000 kappaletta ja muille avainhenkilöille 14 000 kappaletta. Antipäätöksen optioista 50 000 kappaletta oli tilikauden päättyessä allokoimatta nimetyille optionsaajille.

Hallituksella oli tilikauden lopussa voimassa yhtiökokouksen 27.3.2009 antamaa valtuutusta vielä 25 000 optio-oikeuden antamiseen yhdessä tai useammassa erässä käytettäväksi yhtiön johto- ja avainhenkilöille suunnatun kannustinjärjestelmän osana osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Omat osakkeet

Yhtiö osti tilikauden aikana 5 000 omaa osaketta varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 tekemällä päätöksellä. Osakkeiden lunastushinta oli 588 402,16 euroa. Tilikauden aikana hankittujen osakkeiden osuus osake- ja äänimäärästä oli 0,05 prosenttia. Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Osakkeet hankittiin käyttäen yhtiön vapaata omaa pääomaa, jonka määrä aleni hankintahintaa vastaavalla määrällä.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 750 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka. Valtuutuksen perusteella ei hankittu osakkeita tilikauden aikana.

Yritysvastuu

DNA jatkoi syksyllä 2009 aloitettua yritysvastuun kehittämisprojektia, joka perustuu Global Reporting Initiative (GRI) -raportointimalliin. Raportointimalliin siirrytään asteittain, ja GRI-mittareista valitaan DNA:n liiketoiminnan kannalta oleellisimmat. Raportoinnin vähimmäistavoitteena vuodelle 2010 oli GRI:n mukaisen C-tason saavuttaminen. Vuoden 2010 raportti julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Yleistä

Riskienhallinta on osa DNA:n strategiaprosessia ja hyvää hallintotapaa, jota ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa kuvataan riskienhallinnan päämäärät, prosessi, keskeiset tehtävät ja vastuut.

Riskienhallinnan päämäärä on auttaa johtoa vision ja strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä antaa hallitukselle ajantasaista tietoa yhtiön riskeistä ja niiden hallinnasta. Tämän lisäksi riskienhallinnan avulla halutaan varjella DNA:n kriittisiä menestymisen edellytyksiä. Kriittiset menestyksen edellytykset perustuvat DNA:n operatiiviseen tehokkuuteen, erinomaiseen asiakas- ja markkinaymmärrykseen sekä osaavaan ja muutosvalmiiseen henkilöstöön.

Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA:n mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteitaan. Riskejä, jotka heikentävät strategian pohjalla olevia DNA:n kilpailuvahvuuksia, tulee mahdollisuuksien mukaan välttää, ja niiden hallitsemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

DNA keskittyy riskienhallinnassaan ennakoiviin toimenpiteisiin sekä haitallisten vaikutusten rajaamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Konserni kartoittaa ja analysoi riskejä järjestelmällisesti ja tarvittaessa muuttaa toimintaansa. Konsernissa ei uskota, että kaikkia liiketoiminnan kannalta relevantteja riskejä tunnistettaisiin itse. Konserni haastattelee siksi säännöllisesti myös keskeisiä ulkoisia sidosryhmiään ja pyrkii saamaan mahdollisimman monipuolisen näkymän riskikenttäänsä ja toimintaympäristöönsä.

DNA arvioi, että sen riskit ovat nykyisellään hallittavalla tasolla suhteutettuna toiminnan laajuuteen ja käytännön mahdollisuuksiin riskien hallitsemiseksi.

DNA:n keskeisimmät strategiset ja operatiiviset riskit

DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Markkinoita kuvaa hyvin kova kilpailu vakiintuneiden toimijoiden kesken sekä korkea penetraatioaste.

DNA:lla nähdään, että toimialarajat eivät jatkossa ole enää yhtä selviä – tietoliikenneoperaattorit, ICT-, media-, Internet- ja päätelaitetoimijat voivat jatkossa kilpailla entistä enemmän keskenään. Myös palvelun tuottamisen arvoketjujen eri osissa voi tapahtua nopeita muutoksia. Konsernissa nähdään tämä murros myös merkittävänä mahdollisuutena ja seurataan aktiivisesti markkinoiden kehittymistä. Lisäksi DNA kiinnittää erityistä huomiota uusien liiketoimintojen etsimiseen. Uusien liiketoimintojen aloittamiseen liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä.

Teknologian kehitys mahdollistaa uusia viestintätapoja perinteisten tietoliikenneoperaattoreiden tarjoamien viestintäpalveluiden rinnalle, kuten esimerkiksi viestintä sosiaalisessa mediassa ja älypuhelimien mahdollistamat viestintäsovellukset. Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin, jos uudet viestintätavat ovat riittävän helppokäyttöisiä ja luotettavia. Näiden palveluiden yleistyminen voi vaikuttaa yleisesti operaattoreiden perinteiseen liiketoimintaan. Toisaalta uudet viestintätavat tarjoavat myös mahdollisuuksia operaattoreille esimerkiksi mobiilidatan käytön yleistymisen myötä.

Markkinalla käytävä kova kilpailu asettaa korkeat vaatimukset operaattoreiden järjestelmille. Työkalujen käytettävyys ja laatu sekä palveluiden tuotteistaminen pitää pystyä tekemään nopeasti ja kustannustehokkaasti. DNA pyrkii käyttämään mahdollisimman luotettavia ja nykyaikaisia järjestelmäratkaisuja, jotta ei altistuisi esimerkiksi käyttökatkoksille tai puutteille tietojen luotettavuudessa tai käytettävyydessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että toimintaympäristö on muutosherkkä ja muutokset tapahtuvat yhä nopeammin. DNA:n pitää ymmärtää asiakasta ja markkinoita yhä paremmin ja reagoida muutoksiin nopeasti.

Sääntelyyn liittyvät riskit

Suomen tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja erityisesti viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon, kustannusrakenteeseen sekä taajuuksien myöntämisperusteisiin voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.

Viestintämarkkinalain muutokset, muun muassa numeron siirrettävyyden osalta, voivat kasvattaa kilpailun intensiteettiä entisestään tulevan vuoden aikana.

Rahoitusriskit

Korkoriskin hallitsemiseksi osa konsernin ottamista lainoista on korkosuojattu. Konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi myös luottolimiittejä. Konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa kassavirroista on euromääräisiä. Tarkempia tietoja rahoitusriskien hallinnasta löytyy liitetietojen kohdasta kolme.

Vahinkoriskit

DNA:n toiminta on olennaisilta osin vakuutettu vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta.

Katsausvuoden jälkeiset tapahtumat

Antenniverkon teräväpiirtokoelähetykset jatkuivat 1.1.2011 DNA:n verkkotoimiluvan edellyttämällä DVB-T2-standardilla. Samalla ohjelmasisältö laajeni.

DNA:n myynti- ja markkinointitoiminnot siirrettiin kuluttaja- ja yritysliiketoimintaorganisaatioihin 1.1.2011 alkaen. Samassa yhteydessä myynti- ja markkinointijohtaja Erik Sylvestersson jäi pois DNA Oy:n johtoryhmästä.

DNA ilmoitti 10.1.2011, että sen monivuotinen kumppanuus Ericssonin kanssa laajenee kattamaan kaiken 3G/HSPA+ -verkon sekä 4G-verkon rakentamiseen ja käyttöönottoon tarvittavan teknologian. Kolmivuotisen sopimuksen myötä DNA tarjoaa 4G-palveluita suurimmissa kaupungeissa ja lanseeraa 4G:n kaupallisesti kuluvana vuonna. Lisäksi sopimukseen sisältyy 3G-verkon edelleen laajentaminen. Sopimuskauden aikana DNA:n 3G/HSPA+ (21/42 Mbit/s) -palvelut laajentuvat kattamaan koko maan.

DNA ilmoitti 11.1. ja 27.1. perustavansa Kajaaniin ja Tornioon asiakaspalvelukeskukset, jotka käynnistyvät helmi- ja maaliskuussa. Niiden jälkeen DNA:lla on 12 palvelukeskusta.

DNA Oy ja YIT Rakennus Oy sopivat toimitilan rakentamisesta DNA:lle Helsingin Käpylään. Asiasta tiedotettiin 7.2.2011. DNA vuokraa YIT:n rakentaman talon pitkäaikaisella sopimuksella. Talo valmistuu loppukesällä 2012, ja sinne muuttavat kaikki DNA:n pääkaupunkiseudun noin 600 työntekijää.

Näkymät vuodelle 2011

Markkinanäkymät

Suomen tietoliikennemarkkinan kokonaisarvon ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Kasvavia liiketoimintoja ovat mobiililaajakaista ja tv-palvelut. Kiinteän laajakaistan liiketoiminnan arvon ennakoidaan pysyvän ennallaan, ja kiinteän verkon puhepalveluiden arvon ennustetaan supistuvan.

Alan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat paitsi yleinen taloustilanne myös markkinakehitys, hintapaineet, kiristyvä kilpailu erityisesti matkaviestinmarkkinassa sekä matkaviestinverkkojen yhdysliikennehintojen leikkaaminen joulukuussa 2010. Vaikka yleisen taloustilanteen uskotaan edelleen elpyvän, tietoliikennepalvelusektori on ollut aiemmissa taantumissa selkeästi jälkisyklinen.

EU:n sähköisen viestinnän direktiivien mukaiset viestintämarkkinalain muutokset tulevat voimaan vuoden 2011 aikana. Merkittävin muutos koskee numeronsiirron ulottamista myös määräaikaisiin sopimuksiin, mikä tulee entisestään lisäämään teleoperaattoreiden välistä kilpailua.

DNA:n näkymät

Kilpailun kuluttajamarkkinassa uskotaan kiristyvän entisestään erityisesti viestintämarkkinalain muutoksen myötä. Liiketoiminta käynnistyy antennitelevisioverkoissa ja maksutelevisiotoiminnassa. Mobiililaajakaistapalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan ja kiinteän verkon laajakaistaliittymien asiakkaiden siirtyvän nopeampiin liittymänopeuksiin.

Kilpailun yritysmarkkinassa ennakoidaan säilyvän kireänä. Mobiilipuhe- ja datapalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan, mutta kiinteän verkon kysynnän laskevan.

Vuoden aikana DNA aikoo investoida voimakkaasti 4G-verkon rakentamiseen ja käyttöönottoon.

Viestintämarkkinalain muutos voi vaikuttaa DNA:n aineettomien oikeuksien poistoaikoihin.

Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä vuonna 2011 ja liikevaihdon kasvavan erityisesti Welho-liiketoiminnan integroinnin ansiosta. Käyttökatteen ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan samalla tasolla tai hiukan paremmat kuin vuonna 2010.

Hallituksen esitys voitonjaosta

DNA Oy:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 239 251 755,14 euroa, josta tilikauden voitto on 59 861 733,01 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 5,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 49 936 515,20 euroa.

DNA Oy
Hallitus