DNA:n toimintaympäristö: sääntelyä, kilpailua ja mobiililaajakaistaa

DNA toimii Suomen vahvasti muuttuvalla tietoliikennemarkkinalla. Sen toimintaan vaikuttavat paitsi kilpailijat myös viranomaissääntely ja kuluttaja- ja yritysmarkkinoiden trendit.

Mobiililaajakaistan markkina kasvaa

Vaikka Suomen tietoliikennemarkkinan kokonaisarvon ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla, mobiililaajakaistan ja tv-palveluiden liikevaihto kasvaa edelleen. Mobiililaajakaistan kasvavat nopeudet tarjoavat jo nyt kilpailukykyisen vaihtoehdon kiinteälle laajakaistalle, jonka liiketoiminnan arvo puolestaan pysynee ennallaan.

Markkinaa supistaa jatkuvasti vähenevä kiinteän verkon puheliikenne, joka on siirtynyt matkaviestinverkkoon. Mobiilipuhe muodostaakin suurimman yksittäisen markkinan. Sen arvoa pienentää kuitenkin teleliikenneoperaattoreiden toisiltaan perimien yhdysliikennemaksujen jatkuva lasku. Kolmanneksi puhepalveluiden vaihtoehdoksi on nousemassa internet-pohjaiset VoIP-ratkaisut.

Operaattorien kilpailu on kireää ja hintapaineet kasvavat. Markkinaosuuksien ja liikevaihdon kasvattaminen pienellä markkinalla on haastavaa ja syntyy muun muassa innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden, toiminnan tehostamisen, paremman asiakaspalvelun sekä hintakilpailulla saatavan volyymin kautta.

Kilpailun myötä operaattoreiden liiketoimintalogiikat eriytyvät: osa keskittyy perustoimintoihin, ja osa laajentaa tarjontaa. Markkinalle on myös tulossa uusia toimijoita kuten mediayhtiöt, päätelaitevalmistajat, internet-toimijat ja ICT-talot.
Toisaalta operaattoreilla on sisällön ja tiedonsiirtokanavien lähentyessä toisiaan mahdollisuus laajentua uusille alueille. Myös palvelun tuottamisen arvoketjussa voi tapahtua nopeita muutoksia.

Älypuhelinten kysyntä nousee jyrkästi

Laajakaistamarkkinaan liittyy selkeä trendi: laajakaistan käyttö on muuttumassa henkilökohtaiseksi ja liikkuvaksi. Sekä kuluttajien että yritysten tietoliikennepalvelut halutaan käyttöön kaikilla päätelaitteilla riippumatta ajasta ja paikasta, ja työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy. Kuluttajat hakeutuvat yhä enemmän myös yhteisölliseen mediaan. Samalla SMS-viestinnän ja perinteisen puheen osuus kommunikoinnista laskee.

Ilmiö lisää älypuhelimien ja muiden älykkäiden päätelaitteiden suosiota. Niiden ominaisuudet vaikuttavat jo merkittävästi erityisesti kuluttaja-asiakkaiden ostopäätöksiin.

Laitteita käytetään paitsi viestintään myös viihteeseen, ja niiden määrä käyttäjää kohti kasvaa. Samalla laitteiden elinkaari lyhenee, ja kodin viihde-elektroniikka kytkeytyy verkkoon.

Yritykset ostavat kokonaisratkaisuja

Myös yritykset hyödyntävät yhä enemmän internetiä pilvipalvelu- ja sovellusvuokraus (SaaS) -ratkaisujen myötä. Ne ostavat puhe- ja toimistoviestinnän palveluita sekä päätelaitteita, palvelin- ja muita infrastruktuuripalveluita kokonaisratkaisuina sen sijaan, että integroisivat itse eri toimittajien tuotteita ja palveluita.

Kokonaisratkaisujen kysyntä yhdistää puhe- ja toimistoviestintää mobiili-IT-palveluiksi ja hämärtää operaattori- ja IT-markkinoiden rajoja. Ratkaisu lisää päätelaitteiden, internet-pohjaisten palveluiden ja tietoliikenneyhteyksien merkitystä.

M2M (machine to machine) -palveluiden kysyntä kasvaa vahvasti yritysmarkkinassa.

Tietoliikenne on voimakkaasti säänneltyä

Tietoliikenneoperaattoreiden toiminta riippuu vahvasti viranomaissääntelystä. Sillä voidaan vaikuttaa muun muassa tuotteiden ja palveluiden kustannusrakenteeseen ja taajuuksien myöntämisperusteisiin. Markkinatoimijat osallistuvatkin aktiivisesti viranomais- ja muihin työryhmiin, joissa edistetään alan toimintaedellytyksiä.

Operaattoreiden liikevaihtoon vaikuttaa suoraan niiden toisiltaan perimä matkaviestinnän yhdysliikennemaksu. Se on laskenut jatkuvasti: hintaa leikattiin viimeksi joulukuussa 2010, ja se muuttuu jälleen vuoden 2011 joulukuussa. Myös roaming-hinnat laskevat; seuraavaksi niitä tarkastellaan EU-tasolla kuluvan vuoden heinäkuussa.

Katsausvuonna tv-liiketoiminnassa avattiin verkkokilpailua ja myönnettiin uusia verkkotoimilupia. Seuraava tärkeä rajapyykki on vuonna 2016, kun valtaosa nykyisistä tv-verkkotoimiluvista päättyy, ja ne jaetaan uudelleen.

EU:n sähköisen viestinnän direktiivejä muutettiin joulukuussa 2009. Tämä heijastuu kansallisiin lakeihin ja erityisesti viestintämarkkinalakiin vuoden 2011 aikana. Merkittävin muutos koskee numeronsiirron ulottamista myös määräaikaisiin sopimuksiin, mikä tulee entisestään lisäämään teleoperaattoreiden välistä kilpailua.

Mutkaton

DNA puhuu samaa kieltä asiakkaiden kanssa. DNA Asiakaspaneelissa on yli 5 000 asiakasta, ja paneeli on yksi tärkeimmistä kuluttaja-asiakkaiden kuulemiskanavista.