DNA:n yritysvastuu

DNA on kannattava ja vastuullinen yhtiö, jonka arvot ovat nopea, mutkaton ja rohkea. DNA:n yritysvastuu perustuu sen arvoihin, yrityskulttuuriin ja liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Vuonna 2010 yhtiö otti käyttöön Global Reporting Initiative (GRI) -raportoinnin, ja vuosikertomuksen yhteydessä julkaistava yritysvastuuraportti on ensimmäinen sitä noudattava dokumentti.

DNA:n toimintatapaa kehitettiin edelleen vuoden 2010 alussa varmistamaan vastuullisuutta. Yritysvastuu kuuluu DNA:n hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäväkenttään, ja hallitus käsittelee yritysvastuuseen liittyviä asioita säännöllisesti kokouksissaan. Johtoryhmän tasolla yritysvastuun käytännön työskentelyä johtaa talous- ja hallintojohtaja. Hän vetää horisontaalista yritysvastuuryhmää, joka koordinoi ja kehittää DNA:n yritysvastuuta. Ryhmä raportoi kahdesti vuodessa DNA:n johtoryhmälle.

Yritysvastuuryhmälle on valittu yhtiön vastuullisuuden kehittämisen painopisteet. Ryhmän osana toimivat seuraavat työryhmät: ohjeet ja toimittajarajapinta, raportoinnin kehittäminen, ympäristövastuullisuus, yritysvastuulliset tuote- ja palveluinnovaatiot sekä sosiaalisen vastuun projektit. Vastuuta tarkastellaan ihmisten, ympäristön ja talouden näkökulmasta.

Yritysvastuuraportointi

Vuodelta 2010 on julkaistu ensimmäinen GRI-muotoinen yritysvastuuraportti osana vuosikertomusta. Se toteutettiin C-tasoisena, ja siinä on olennaisimmiksi katsotut indikaattorit ja teemat. Myös tulevaisuudessa raportti julkaistaan osana vuosikertomusta GRI-muotoisena, ja sitä laajennetaan ja syvennetään tarpeen mukaan. Raportoinnin kehittäminen osana vastuullisuutta on nähty tärkeäksi sidosryhmävuorovaikutuksen tekijäksi.

DNA:n yritysvastuuraportointi koostuu kolmesta osasta: vuosikertomuksen yritysvastuuosasta, vuosikertomuksen yhteydessä olevasta yritysvastuuliitteestä, jossa on raportoitu yksittäiset GRI-indikaattorit, ja DNA:n internet-sivuilla olevasta yritysvastuuosasta, jossa on myös kattava GRI-indikaattoritaulukko.

Yritysvastuun tavoitteet vuonna 2010:

  • Yritysvastuun menettelytapaohjeen uudistaminen: henkilöstön eettisiä periaatteita uudistettiin, ja käynnistettiin alihankkijoiden eettinen velvoittaminen.
  • Henkilöstön kouluttaminen ja sitouttaminen: henkilöstölle pidettiin uudistettu eettisyysteemojen koulutus uusien eettisten periaatteiden mukaisesti.
  • Yritysvastuun liittäminen tuoteinnovaatioihin.
  • Yritysvastuun huomioiminen tuote- ja palveluhankinnoissa: muun muassa toimituslogistiikassa ympäristöystävällisempien Itella Green -kuljetuspalveluiden käyttö pienensi DNA:n käyttämien Itellan kuljetusten CO2-päästöjä 74 prosenttia vuonna 2010.
  • GRI-raportoinnin kehittäminen: DNA siirtyi GRI-raportointiin vuoden 2010 vuosikertomuksen yhteydessä.
  • Aktiivinen osallistuminen yritysvastuun kehittämiseen eri yhteistyökumppaneiden kanssa: DNA jatkoi osallistumistaan muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön työryhmiin sekä FiComin Vihreä ICT-työskentelyyn. Lisäksi DNA liittyi Finnish Business & Society ry -yritysvastuuverkoston jäseneksi.
  • Yritysvastuun arvoketjun määrittäminen: DNA arvioi arvoketjunsa yritysvastuullisuutta sidosryhmäanalyysillä syksyllä 2010.

Lisäksi DNA muun muassa:

  • Uudisti yritysvastuun johtamis- ja kehittämisprosessinsa,
  • kilpailutti radioverkkotoimittajansa, jonka valintaan ympäristötekijät vaikuttivat merkittävästi ja
  • partneroitui palveluntarjonnassaan yritysvastuullisesti