Suunnitelmallista henkilöstön kehittämistä & motivointia

Vuoden mittaan DNA:ssa panostettiin osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja työmotivaatioon. Kesäkuussa DNA:n henkilöstön määrä kasvoi 200:lla Welho-liiketoiminnan osaajalla. Kuluvan vuoden tavoite on yhtenäisen, vahvan DNA-kulttuurin luominen ja ylläpitäminen.

Vuonna 2010 nykyiseen organisaatiomalliin perustuvaa johtamismallia kehitettiin tarkentamalla rooleja, vastuita ja tehtäviä. Päätöksentekoa selkiytettiin johtoryhmässä ja ohjausryhmissä.

Henkilöstömäärä kasvoi 1.7.2010 tehdyn Welho-liiketoimintakaupan myötä. Syksyn aikana varmistettiin DNA-käytäntöjen jalkautuminen Welho-liiketoimintaan sekä tutustuttiin uusiin työkavereihin yhteistyön ja vapaa-ajan merkeissä.

Tavoitteena motivoitunut henkilöstö

Toukokuussa toteutetun työtyytyväisyystutkimuksen yleisindeksi pysyi samalla hyvällä tasolla, 4,3, kun maksimi on 6,0. Tutkimuksessa kävi selvästi ilmi, että DNA:lla työskentelee motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstöä, joka arvostaa omaa työtään, työyhteisöään ja yrityksen panostusta osaamiseen ja työhyvinvointiin.

Tutkimuksessa esimiestyön yleisindeksiksi saatiin 4,6. Esimiestyön kehittämiseen on panostettu lisää tiedotuksella ja valmennuksellisilla, ja parannus oli huomattava.

DNA:lla oli vuonna 2010 kolme räätälöityä kaksivuotista JET (Johtamisen erikoisammattitutkinto) -ryhmää. Koulutusmuoto on havaittu toimivaksi, ja uusia JET-ryhmiä käynnistetään tarpeen mukaan vuosittain.

Yhtiöllä on tulos- ja tavoitepalkkiojärjestelmä, joka perustuu yritystason ja ryhmä- ja henkilökohtaisen tavoitteiden saavuttamiseen. Järjestelmä pohjautuu strategisiin ja taloudellisiin liiketoimintatavoitteisiin.

DNA:n työsuojelutoimikuntaan (2010–2012) kuuluu yksi työsuojeluvaltuutettu toimipaikkaa kohti, työsuojelupäällikkö sekä toimitilahallinnon ja henkilöstöpalveluiden edustajat. Se kokoontuu neljännesvuosittain, ja vakioasialistalla ovat muun muassa tapaturmatilastojen, sairauspoissaolotilastojen ja ylityötilastojen läpikäynti sekä mahdollisiin työsuojelullisiin epäkohtiin puuttuminen.

Hyvinvointia liikunnalla ja palveluilla

Työterveyshuollon keskittäminen yhdelle kumppanille edellisenä vuonna tarjosi vuonna 2010 mahdollisuuden panostaa entistä paremmin ennaltaehkäisyyn. Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua työantajan tukemaan Irti tupakasta -kampanjaan sekä työterveyshuollon ja Kelan kanssa järjestettyyn kuntoutukseen.

Työnantajan vahva panostus ergonomia-asioihin jatkui toimipaikkojen ergonomiahenkilöiden koulutuksella. Jo perinteeksi muodostunut työhyvinvointipäivä keräsi runsaasti kävijöitä.

Henkilöstön liikkumista tuettiin myös katsausvuonna jakamalla liikuntaseteleitä ja tarjoamalla liikkumiseen aikaa työajan puitteissa. Kerhotoiminta jatkui vilkkaana; kaiken kaikkiaan liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä kerhoja toimi DNA:lla nelisenkymmentä. Kerhotoiminnan puitteissa mm. golfattiin, sukellettiin, moottoripyöräiltiin, kalastettiin ja käytiin elokuvissa.

DNA tukee myös työn ja perheen yhteensovittamista. Lapsen sairastuessa työntekijällä on mahdollisuus saada työnantajan maksama hoitaja kotiinsa kolmen päivän ajaksi. Toimipisteissä järjestettiin perinteisesti henkilöstön lasten joulujuhlat.

DNA jatkaa ja kehittää edelleen nykyisiä työterveyden ja hyvinvoinnin toimintamalleja tiiviissä yhteistyössä kumppaniensa kanssa.

Rakentavaa ja tiivistä yhteistoimintaa

Vuoden 2010 yhteistoiminta henkilöstön edustajien kanssa oli tiivistä ja toteutui hyvässä hengessä. Yhteisinä päämäärinä olivat motivoitunut henkilökunta ja yhtiön toiminnan kehittäminen. Uudet työehtosopimukset astuivat voimaan syksyllä.

Työnantaja ja henkilöstön edustajat sopivat vuodeksi 2010 erillisen henkilöstösopimuksen. Sen painopiste oli entistä enemmän henkilöstön kehittämisessä. Tavoitteena oli antaa omalle henkilökunnalle mahdollisuuksia rakentaa osaamistaan siten, että uudet tehtävät voidaan täyttää mahdollisimman usein DNA:n oman henkilökunnan parista.

Sopimukseen sisältyi myös ylimääräisiä muutosturvaelementtejä kuten irtisanomis- ja lomautussuoja liikkeenluovutustilanteessa.

Welhon liiketoiminta siirtyi osaksi DNA:ta 1.7.2010, ja siirron myötä Welhon henkilökunta siirtyi DNA:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Heinäkuussa 2010 osana liiketoimintajärjestelyitä pidettiin yhteistoimintaneuvottelut, joissa pääaiheena olivat yrityksen käytännöt ja edut sekä noudatettavat työehtosopimukset.

DNA:lla päivitetään vuosittain tasa-arvosuunnitelma. Katsausvuoden tasa-arvosuunnitelmassa kiinnitettiin huomiota koulutukseen, rekrytointiin sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Yhtenäisen kulttuurin vuosi 2011

Henkilöstöpalveluiden tavoite vuonna 2011 on yhtenäisen, vahvan DNA-kulttuurin luominen ja ylläpitäminen. Tavoitteen saavuttamisen tukena ovat muutosvalmis organisaatio, osaamisen kehittäminen ja esimiestyö.

Vuoden 2011 alussa käynnistyivät yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli yhdistää DNA- ja Welho-liiketoiminnat yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Samassa yhteydessä DNA:n organisaatioon tehtiin myös rakenteellisia muutoksia toiminnan kehittämiseksi. Prosessia tuettiin muutosturvalain mukaisella työllistymistä edistävällä toimintasuunnitelmalla, joka otti kantaa henkilöstön jaksamiseen prosessin aikana ja työnantajan tukitoimiin.

Laaduntakaaja

JANNE HANKAANKORPI

osastopäällikkö, verkkokeskeiset ICT-palvelut

Jokainen haluaa kehittyä ja oppia uutta:
– Aloitin JET-koulutuksen johtamisosaamiseni kehittämiseksi. Samalla tutustun muihin esimiehiin ja kehitämme yhdessä esimiestyötä. Ensin keskitymme oman esimiestyön ja tiimin toiminnan analysointiin sekä suunnitteluun. Toisena vuotena suunnitelmat viedään käytännön tasolle. Laatu merkitsee tasaista tekemistä ja yhteisiä toimintamalleja. Ne vaativat jatkuvaa kehittämistä ja sisäistä koulutusta. Paras tapa kehittää yrityksen toimintaa on aloittaa työ omalta tontilta.