Yritysvastuuta käytännössä: ihmiset & ympäristö

Radioinfrastruktuurin ympäristövaikutukset ovat DNA:n ylivoimaisesti merkittävin ympäristövastuun kokonaisuus. Verkon uusittava laitekanta voi pienentää ympäristön kuormitusta kymmenillä prosenteilla. DNA:n yritysvastuu kattaa myös asiakkaiden arkea tehostavia ja helpottavia palveluita sekä useita sosiaalisen vastuun hankkeita.

Edistyksellinen radioverkko säästää energiaa

Matkaviestinliikennettä välittävä radioverkko on tunnistettu DNA:n merkittävimmäksi ympäristövaikutusten tuottajaksi. DNA:n valitsema viimeisin radioverkkotekniikka, jota on helppo päivittää, mahdollistaa tukiasemakohtaisten ympäristövaikutusten pienentämisen jopa kymmenillä prosenteilla.

Räjähdysmäinen käytön kasvu johtaa matkaviestinverkon päivitykseen

Mobiilidataliikenteen voimakas kasvu ja uuden teknologian (LTE) markkinoille tulo johti vuonna 2010 DNA:n päätökseen päivittää matkaviestinverkko uuteen, neljännen sukupolven laitekantaan. Päätöstä seuranneen verkkotoimittajien kilpailutuksen voitti maailman johtava toimittaja Oy L M Ericsson AB. Laitteistopäivitykset on jo aloitettu, ja laajempi työ alkaa vuoden 2011 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Uusien verkkolaitteiden energiantarve puolittuu

Päivityksessä käyttöön tuleva tukiasemalaitekanta pienentää GSM- ja 3G-radioverkkojen yhteisen energiantarpeen jopa puoleen entisestä. Energiatehokkuus johtuu radioverkkolaitteiden parantuneesta hyötysuhteesta ja integraatioasteesta sekä radioverkko-ohjelmistojen kehittymisestä energiatehokkaammaksi. Yhteenlaskettu energiansäästö aiempaan verrattuna on koko verkossa useita kymmeniä prosentteja.

Uuden tekniikan ansiosta myös uusien tukiasemapaikkojen rakennustarve vähenee.

Tehokkaampien ratkaisujen ansiosta tarvittava verkkokapasiteetti ja -peitto voidaan jatkossa tuottaa pienemmällä määrällä tukiasemia.

Verkon yhä suurempi tehokkuus on asiakkaiden etu

Uusi tekniikka on myös asiakkaiden etu. Sen avulla rakennetusta verkosta saadaan suurempia yhteysnopeuksia ja häiriöttömämpiä palveluita entistä useammalle. Lisäksi aiemmin energiantarpeeseen ja tukiasemarakennuttamiseen käytetyt varat voidaan ohjata verkkoa käyttävien asiakkaiden käyttökokemuksen parantamiseen entisestään.

Uusi vastuullinen kumppani

DNA:n toimintamallin keskeinen kulmakivi on laaja yhteistyöverkosto ja sidosryhmät. Vuonna 2010 DNA ja Google sopivat yhteistyöstä, jossa DNA yhdistää palvelunsa ja Google-sovellukset helposti hankittavaksi ja käyttöönotettavaksi, kustannustehokkaaksi yritysratkaisuksi.

Google on DNA:n kannalta yritysvastuullinen kumppani. Ympäristönäkökulma ja kestävä kehitys ovat Googlessa keskeisessä asemassa. Yhtiön monet ympäristöaloitteet kuten vihreät toiminnot, ympäristön huomioivat tuotteet, investoinnit puhtaaseen energiaan ja aloitteet ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi lisäävät sen arvoa kumppanina.

Google-sovellukset helpottavat työntekoa, koska luotettavat ja turvalliset verkkosovellukset sähköpostista tekstinkäsittelyohjelmaan ovat käytettävissä työskentelypaikasta riippumatta. Sovellusten kustannustehokkuus perustuu internetin välityksellä käytettävään pilvipalveluun, jolloin asiakkaan ei tarvitse investoida omiin laitteistoihin ja ohjelmistoihin eikä huolehtia niiden ylläpidosta.

Google-sovellusten hyötyjä ovat työnteon tuottavuuden parantuminen, kustannussäästöt, käytön helppous, uudet ryhmä- ja yhteistyömallit ja tietoturvallinen pääsy tietoon mistä tahansa.

Tuotelanseerauksia vuonna 2010

DNA:n tuotteet ja palvelut auttavat asiakkaita parantamaan energiatehokkuutta, hyvinvointia ja palvelun käyttömukavuutta.

DNA Nettiturvalla langatonta tietoturvaa

DNA kehitti langattomia tiedonsiirtopalveluitaan tuomalla mokkuloihin tietoturvapalvelun. DNA Nettiturva lisää palveluiden laatua ja käyttöturvallisuutta entisestään.

Kiinteän verkon yrityspalveluihin DNA Ilmoituksensiirto

DNA Ilmoituksensiirto on valvottu ilmoituksensiirtopalvelu, joka täyttää paloviranomaisten, Finanssialan keskusliiton ja Turvatekniikan keskuksen asettamat automaattisten palo- ja rikosilmoitinjärjestelmien tiedonsiirtovaatimukset.
Ilmoituksensiirto koostuu DNA Ilmoituksensiirrosta, joka ohjaa hälytyksen vartiointiliikkeeseen tai muuhun valvomoon, ja DNA Hälytyksensiirrosta, joka ohjaa sen hätäkeskukseen.

DNA Palveluviestintä tilaus- ja ilmoitusseurantaan

Maksuton DNA Palveluviestintä tarjoaa yrityksille tehokkaan, monipuolisen ja räätälöitävän näkymän, jossa voi seurata tilattujen kiinteän verkon tuotteiden ja tehtyjen häiriö­ilmoitusten etenemistä.

DNA Varmistus turvaa tiedon etänä

Asiakkaan kaikkien tietokoneiden varmistukset määritellään, hallitaan ja toteutetaan keskitetysti yhdellä työkalulla. DNA Varmistus turvaa yrityksen kriittiset tiedot ja takaa toiminnan jatkumisen yllättävissäkin tilanteissa.

Langaton varayhteys Yritysinternet-liittymiin

Langaton varayhteys Yritysinternet-liittymien lisäpalveluna varmistaa liiketoimintakriittisen dataliikenteen käyttämällä mobiiliyhteyttä mahdollisen kiinteän pääyhteyden vikatilanteessa.

Tavoitettavuutta DNA Vaihderaportoinnilla

DNA Vaihderaportointi -palvelu mittaa ja analysoi puhelinliikennettä ja palvelutasoa ja erittelee puhelinkustannuksia. Raportteja analysoimalla yritys pystyy parantamaan asiakaspalveluiden, välittäjien ja ajanvarauspisteiden vastausprosenttia.

DNA Tuplakaista: kaksi yhden hinnalla

DNA Tuplakaista sisältää kaksi laajakaistaa yhden hinnalla, DNA Laajakaistan tai DNA Laajakaistakaapelin ja DNA Nettikaistan.

DNA:lta kohtuuhintaiset laajakaistat haja-asutusalueille

DNA:n yleispalveluliittymän hinnoittelu noudattaa liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston näkemystä kohtuullisesta hinnoittelusta. DNA hinnoitteli yleispalvelulaajakaistatuotteensa kohtuullisesti ja sitoutui siihen, että yleispalveluliittymän hankintakustannukset 90 prosentissa toteutuksista sijoittuvat enintään 200–1 000 euron hintahaarukkaan. Mobiililaajakaistan osalta rakentamismaksu on 200–1 000 euroa, mikäli asiakkaan liittymän toteuttaminen edellyttää lisärakentamista.

Mobiilivarmennus käynnistyy Suomessa

DNA ja muut suomalaiset operaattorit ilmoittivat marraskuussa 2010 valmiutensa tarjota mobiilivarmennetta kuluttajille ja palveluntarjoajille.

Mobiilivarmenne on FiCom-yhteistyössä tuotettu matkapuhelimen SIM-korttiin liitettävä palvelu, joka toimii sähköisenä henkilöllisyystodistuksena. Sen avulla varmennetaan henkilöllisyys sähköisissä allekirjoituksissa ja kirjauduttaessa sähköisiin palveluihin.

Mobiilivarmennuksen käytön yleistyminen riippuu siitä, kuinka nopeasti julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat ottavat mobiilivarmennuksen käyttöön.

Työympäristökonsepti ja energiatehokas
DNA-talo

Uudet työtavat ja nopeat muutokset tuovat haasteita työympäristöratkaisuihin. DNA:n toimitilahallinto aloitti syksyllä 2010 toimitilauudistuksen suunnittelun kartoittamalla muutostarpeita ja tulevaisuuden työskentelytapoja. Konseptia työstettiin henkilöstön edustajien kanssa ja henkilöstökyselyn avulla. Tulevia tilasuunnitelmia ohjaava työympäristökonsepti valmistuu vuoden 2011 aikana.

DNA:n uutta toimitilastrategiaa sovelletaan nykyisiä toimipaikkoja kehitettäessä ja uusia hankittaessa. DNA:lle rakennetaan tulevaisuuden työympäristö, jonka tavoitteena on vahvan yhtenäisen yrityskulttuurin edistäminen sekä nopeuden, mutkattomuuden ja rohkeuden näkyminen.

Toimitilojen päätöksiä ohjaavat DNA:n brändi, yritysvastuun näkökulmat sekä liiketoimintojen strategiset sijaintitarpeet.

Päätösten keskeisiä ympäristöarvoja ovat muun muassa energiatehokkuus, ekotehokkaat hankinnat, tilojen joustavuus ja kierrättämisen tehostaminen. Ympäristötavoitteisiin liittyvät puhelin- ja videoneuvotteluiden lisääminen, laitetilojen kehittäminen sekä toimitilojen viihtyvyyden ja tuottavuuden lisääminen.

DNA Oy ja YIT Rakennus Oy ilmoittivat helmikuussa 2011 toimitilan rakentamisesta DNA:lle Helsingin Käpylään. YIT rakentaa talon ja vuokraa sen DNA:lle pitkäaikaisella sopimuksella. DNA-talo valmistuu loppukesällä 2012, ja sinne muuttavat kaikki DNA:n pääkaupunkiseudun noin 600 työntekijää. Erittäin energiatehokas toimitila on YIT:n Energianero-kohde.

Lasten turvallinen matkapuhelimen käyttö

DNA allekirjoitti nuorten teini-ikäisten ja lasten turvallista matkapuhelimen käyttöä koskevat kansalliset käytännesäännöt. DNA on allekirjoittanut myös eurooppalaisen puitesopimuksen, jonka tarkoitus on parantaa varhaisteinien ja lasten matkapuhelinkäytön turvallisuutta (European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children). Lasten online-turvallisuus tietokoneen ja matkapuhelimen käytössä on yksi Euroopan komission laatiman Euroopan digitaalistrategian keskeisistä tavoitteista.

Langattoman viestinnän yleistymisen myötä EU-alueen matkapuhelinoperaattorit ovat ryhtyneet toimenpiteisiin älypuhelimia käyttävien lasten verkkoturvallisuuden parantamiseksi. Puitesopimuksen on allekirjoittanut noin 90 matkapuhelinoperaattoria, joiden asiakkaina on 96 prosenttia EU:n matkapuhelinasiakkaista.

Puitesopimuksen periaatteita ovat muun muassa tietoisuuden lisääminen matkapuhelinten turvallisemmasta käytöstä, toimenpiteet lasten pääsyn rajoittamiseksi aikuisille suunnattuun sisältöön ja sisällön luokittelu. Tavoitteena on myös yleisen ja vanhempien tietoisuuden lisääminen älypuhelinten turvallisemmasta käytöstä.

Ennaltaehkäisyä nuorille ja tukea järjestöille

Pääasiallinen hyväntekeväisyyskohde vuosina 2009–2010 oli koulukiusaamisen ehkäisyyn keskittynyt No Excuse. Se on nuorten arvokasvatuksen hanke, joka keskittyy lasten ja nuorten hyvinvointiin. Koulukiusaaminen on lisääntynyt, ja sitä pyritään ennaltaehkäisemään nuorten, heidän vanhempiensa ja opettajien avulla.

DNA on mukana valtakunnallisessa Tietoturvakoulu-hankkeessa, jossa tuotetaan materiaaleja oppilaille, opettajille ja vanhemmille. Lisäksi DNA on julkaissut kotisivuillaan Netiketin sekä Nuorten netiketin, jotka sisältävät ohjeet turvalliseen internetin käyttöön.

Kansallisten käytännesääntöjen myötä DNA osallistuu entistäkin tiiviimmin nuorten ja heidän vanhempiensa verkkoturvallisuuden parantamiseen.

DNA julkisti joulukuussa kotisivuillaan ja Facebookissa Joulu on lasten -äänestyksen, jolla asiakkaat ja yhteistyökumppanit päättivät 30 000 euron suuruisen joululahjoituksen jakamisesta. Mukana oli kolme äänestyskohdetta: Elämä on parasta huumetta, Plan – Minun polkuni ja Sairaalaklovnit.

Ääniä kertyi yhteensä lähes 5 000, ja niiden perusteella Sairaalaklovnit sai 12 300 euroa, Elämä on parasta huumetta 12 000 euroa ja Plan – Minun polkuni 5 700 euroa.

DNA tuki pienillä summilla myös Sotiemme Veteraaneja, Invalidiliittoa, Medi-Heli Vantaata ja Irti huumeista ry:n Asennetta-kampanjaa. Helsinki Missiota DNA tuki prepaidien ja lataussetelien muodossa.

Mun Juttu -digipajahanke

DNA tuki Setlementtiliiton Mun Juttu -digipajahanketta sekä rahallisesti että lahjoittamalla miniläppäreitä. Pajat toimivat Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Mun Juttu antaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille eväitä tietoyhteiskunnan haasteisiin ja tarjoaa nuorille tilat, välineet sekä aikuisten tuen ja rohkaisun itseilmaisuun ja oman polun löytämiseen. Digipajoissa nuoret saavat koulutusta ja apua digitaalisten apuvälineiden käyttöön.

Luotettava

DNA:n langattoman internetin käyttöön soveltuvat 3G-palvelut ovat jo lähes 5 miljoonan suomalaisen ulottuvilla. DNA:n asiakkailla on kilpailijoita vähemmän ongelmia langattoman verkkoyhteyden saamisessa, ja he käyttävät mobiililaajakaistaa keskimääräistä enemmän*.

* Taloustutkimuksen MOCCSI-kysely (syksy 2010)